Pagrindinis > Investuotojams > Audito komiteto nuostatai

PATVIRTINTA:
2009 m. gegužės 15  d.
AB “Panevėžio statybos trestas”
Visuotinis akcininkų  susirinkimas  Nr.02/09

AUDITO KOMITETO NUOSTATAI

I. Bendroji dalis

1. Šie Audito komiteto nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2008 08 21 nutarimu Nr.1K-18 patvirtintais Reikalavimais audito komitetams.
2. Audito komiteto nuostatai nustato taisykles, apibrėžiančias audito komiteto sudarymą, veiklos ir narystės jame laikotarpį, audito komiteto ir jo narių teises bei pareigas, kitas audito komiteto veiklos nuostatas.

II. Audito komiteto sudėtis ir jo sudarymo tvarka

3. Audito komitetą sudaro trys nariai, iš kurių bent vienas turi būti nepriklausomas ir turėti ne mažesnę kaip penkių metų darbo patirtį apskaitos arba audito srityje.
4. Audito komiteto narius Bendrovės Valdybos teikimu skiria ir atšaukia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
5. Audito komiteto kadencijos laikotarpis – vieneri metai. Audito komiteto nario nepertraukiamos kadencijos laikas negali būti ilgesnis kaip 12 metų.
6. Audito komiteto nariai skiriami metiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
7. Kiekvienas audito komiteto narys gali atsistatydinti iš audito komiteto narių, pranešęs apie tai raštu prieš keturiolika dienų Bendrovės generaliniam direktoriui.
8. Jei Audito komitete liko mažiau kaip du nariai arba/ir jei Audito komitete neliko nė vieno nepriklausomo nario, Bendrovės valdyba turi užtikrinti, kad nauji audito komiteto nariai būtų skiriami artimiausiame neeiliniame visuotiniame bendrovės akcininkų susirinkime.

III. Audito komiteto narių išsilavinimo, profesinės patirties ir nepriklausomumo reikalavimai

9. Audito komiteto nariu, kuriam netaikomas nepriklausomumo reikalavimas, gali būti skiriamas asmuo, dirbantis bendrovėje, nesantis bendrovės vadovu ir neturintis sau pavaldžių darbuotojų, turintis aukštąjį išsilavinimą ar profesinę patirtį, kuri užtikrintų asmens žinias apie Bendrovės ūkinių operacijų, įvykių, išreikštų pinigais registravimą, grupavimą ir apibendrinimui naudojamas bendrąsias sistemas, buhalterinės apskaitos principus.
10. Nepriklausomu audito komiteto nariu gali būtu skiriamas asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį apskaitos arba audito srityse bei atitinkantis šiuos nepriklausomumo reikalavimus:
10.1. asmuo negali būti Bendrovės ir susijusios bendrovės vadovas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
10.2. asmuo negali būti Bendrovės ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
10.3. asmuo neturi gauti ir neturi būti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš Bendrovės ir susijusios bendrovės, išskyrus mokestį už Audito komiteto nario pareigas;
10.4. asmuo neturi būti kontroliuojančiuoju akcininku, taip pat neturi atstovauti tokiam akcininkui;
10.5. asmuo negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su Bendrove ir su susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas arba administracijos darbuotojas. Turinčių verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingų įmokų iš Bendrovės arba jos grupės;
10.6. asmuo negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs Bendrovės ir susijusios bendrovės dabartinės ir ankstesnės audito įmonės partneriu arba darbuotoju;
10.7. asmuo neturi būti ėjęs Bendrovės Audito komiteto nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;
10.8. asmuo neturi būti Bendrovės vadovo arba 10.1. – 10.6. punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.
11.  Su Bendrove susijusia bendrove 10 punkte yra laikoma bendrovė, kuri:
11.1. tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Bendrovę arba yra jos kontroliuojama;
11.2. gali daryti Bendrovei reikšmingą įtaką;
11.3. pagal jungtinės veiklos sutartį bendrai kontroliuoja Bendrovę;
11.4. yra kontroliuojama to paties juridinio arba fizinio asmens (jų grupės), kaip ir Bendrovė;
11.5. yra asocijuota bendrovė;
11.6. yra pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojama bendrovė;
11.7. yra bendrovė, kaupianti ir, pasibaigus tarnybos laikui, mokanti pensijas ir kitas išmokas.

IV. Audito komiteto veikla

12.  Audito komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
13.  Audito komiteto nariai privalo būti lojalūs Bendrovei ir neatskleisti kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, savo veikloje jiems tapusių žinomų Bendrovės apskaitos ir kitų duomenų.
14.  Kiekvienas audito komiteto narys turi pasirašyti bendrovės komercinę paslaptį sudarančios informacijos konfidencialumo įsipareigojimą.
15.  Audito komiteto pareigos:
15.1. stebėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
15.2. stebėti Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis  Bendrovėje veikia, sistemų veiksmingumą;
15.3. stebėti audito atlikimo procesą;
15.4. stebėti, kaip auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų.
16.  Audito komiteto teisės:
16.1. gauti Bendrovės informaciją, dokumentus, reikalingus jų pareigų, išvardytų 15 punkte, vykdymui;
16.2. gauti išsamią informaciją, susijusią su specifiniais Bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija, audito komiteto nariams pareikalavus, taip pat savo iniciatyva turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, jei apskaita Bendrovėje gali būti vykdoma skirtingais būdais. Tokiais atvejais ypatingą dėmesį audito komitetui ir bendrovės administracijai reikėtų atkreipti į Bendrovės veiklą lengvatinės prekybos zonose, jei tokiose zonose vykdoma veikla, ir (ar) per specialiosios paskirties bendroves (organizacijas) vykdomą veiklą, jeigu tokia veikla vykdoma, siekiant išsiaiškinti, ar tokia veikla pateisinama;
16.3. teikti bendrovės valdybai rekomendaciją dėl audito įmonės;
16.4. būti informuotam audito įmonės apie su auditu susijusius probleminius klausimus, ypač kai nustatomi reikšmingi vidaus kontrolės, susiję su finansinėmis ataskaitomis, trūkumai.
17.  Audito komiteto posėdžių sušaukimo ir organizavimo tvarką nustato audito komiteto nariai bendru susitarimu.
18.  Audito komiteto priimti dokumentai pasirašomi kiekvieno iš audito komiteto narių. Audito komiteto narys, nesutinkantis su priimtu dokumentu, turi teisę pareikšti atskirą nuomonę.
19.  Audito komiteto priimti sprendimai ar kiti rašytiniai dokumentai yra pateikiami Bendrovės valdybai ir Bendrovės vadovui.
20.  Audito komiteto priimti dokumentai Bendrovei yra rekomendacinio pobūdžio.
21.  Nepriklausomam audito komiteto nariui už jo vykdomas funkcijas gali būti atlyginta, sudarius su juo teisės aktų leidžiamą paslaugų teikimo ar kitokią sutartį.

V. Baigiamosios nuostatos

22.  Audito komiteto nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
23.  Audito komiteto nuostatai gali būti keičiami, papildomi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Bendrovės valdyba gali teikti siūlymus dėl tokių pakeitimų ir papildymų.

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ statys Kauno kogeneracinę jėgainę Kauno mieste

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ laimėjusi viešąjį tarptautinį pagrindinių statybos darbų pirkimo konkursą ir bendra valstybės valdomos UAB „Lietuvos energija“ ir UAB „Fortum Heat Lietuva“ bendrovė  UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“  pasirašė sutartį  dėl Kauno kogeneracinės jėgainės statybos Kauno mieste.

Statybų sektoriaus lyderis 2017

„Verslo žinių“ organizuojamoje konferencijoje „Verslo valdymas 2018: pergalių vadyba“ paskelbti 10 sektorių lyderiai.
Statybų sektoriaus lyderė - AB ,,Panevėžio statybos trestas“. Džiaugiamės ir didžiuojamės!

Aukso medalis už prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ plėtros projekto įgyvendinimą

2017 m. gruodžio 15 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybėje iškilmingai įteikti konkurso „Lietuvos metų gaminys 2017“ apdovanojimai.

Kūrybinis PST darbuotojų projektas - laikrodis!

Įgyvendintas!