Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas" valdyba siūlo visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2019 m. balandžio 29 d.  10 val. bendrovės buveinėje adresu P. Puzino 1, Panevėžys, tokius sprendimų projektus:

 

1. Audito išvados dėl 2018 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.

Informacija išklausyta.

2. Bendrovės 2018 m. metinis pranešimas.

Informacija išklausyta.

2018 metų Bendrovės ir konsoliduotas pranešimas skaitomas atsižvelgiant į tai, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ 2018 metų Bendrovės ir konsoliduotame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra apskaičiuoti, remiantis:

-         audituotomis atskiromis finansinėmis ataskaitomis, vadovybės patvirtintomis 2019 metų balandžio 25 d., parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES.

-         audituotomis konsoliduotomis finansinėmis ataskaitomis, vadovybės patvirtintomis 2019 metų balandžio 5 d., parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES.

3. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti 2018 metų AB “Panevėžio statybos trestas” metines konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 32 417 239 EUR;

Išmokėti dividendai –   (981 000) EUR;

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -  (4 852 738) EUR;

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 73 210 EUR;

Pervedimai iš rezervų - 0 EUR;

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 EUR;

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 26 656 711 EUR;

pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -   0 EUR;

pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 EUR;

pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti - 0 EUR;

pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -   0 EUR;

pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 EUR;

pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -   0 EUR;

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 26 656 711 EUR.

5. Audito komiteto narių rinkimas.

Į audito komitetą rinkti:

-      Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),

-      Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),

-      Eglę Grabauskienę.

 

Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503