Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 25 str., 26 str., informuojame apie šaukiamo neeilinio visuotinio AB „Panevėžio statybos trestas“ akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) darbotvarkės papildymą. 

Darbotvarkė yra papildoma, AB „Panevėžio statybos trestas“ akcininko, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų.

Susirinkimas įvyks 2021 m. balandžio 9 d. AB „Panevėžio statybos trestas“ posėdžių salė, adresu P. Puzino 1, Panevėžyje.

Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.).

Susirinkimo apskaitos diena - 2021 m. balandžio 1 d. (dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės  akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Papildyta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei sprendimo projektai:

1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

1.1.Atšaukti bendrovės valdybą (in corpore) kadencijai nesibaigus ir išrinkti naują bendrovės valdybą.

2. Bendrovės valdybos narių rinkimas.

2.1. Išrinkti 4 (ketverių) metų kadencijai į AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos narius: 

Gvidą Drobužą (g.1963) – verslininkas nuo 1989 metų, AB „Panevėžio keliai“ stebėtojų tarybos narys.

Vaidą Grincevičių (g. 1980) (kaip nepriklausomą valdybos narį) -  išsilavinimas: Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: LitBAN – Lithuanian Business Angel Network narys, rizikos kapitalo investuotojas, SIQOR industries UAB valdybos pirmininkas.

Justą Jasiūną (1982 g.) -  išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas, teisės magistro laipsnis. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: AB „Panevėžio keliai“ valdybos narys, UAB „Aliuminio fasadai“ valdybos pirmininkas, UAB „Vekada“ valdybos pirmininkas, UAB „Skydmedis“ valdybos narys, „Kingsbud“ Sp. z o. o. valdybos pirmininkas.

Kristiną Mačiulienę (g.1978) – išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, verslo administravimo bakalauras, Lietuvos teisės universitetas, teisės magistro laipsnis. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: AB „Panevėžio keliai“ valdybos narė, UAB „Skydmedis“ valdybos pirmininkė, „Hustal“ UAB valdybos pirmininkė, UAB „Metalo meistrai“  valdybos narė,  UAB „Vekada“ valdybos narė, UAB „PST investicijos“ valdybos narė. 

Liną Simaškienę ( g.1968) (kaip nepriklausomą valdybos narį) - išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, inžinieriaus ekonomisto kvalifikacija.

3. AB „Panevėžio statybos trestas“ nepriklausomų valdybos narių atlygio už jų veiklą valdyboje skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimas.

3.1.Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ nepriklausomų valdybos narių atlygio už jų veiklą valdyboje skyrimo ir mokėjimo tvarką (priedas).

4. Dėl valdybos narių civilinės atsakomybės.

4.1. Pritarti valdybos nario atsakomybės ribojimui, kai nėra valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo ir kai valdybos nario atsakomybė ribojama jo 3 (trijų) mėnesių vidutinio (per paskutinius 12 mėnesių gauto) užmokesčio/atlygio po mokesčių dydžio suma, skaičiuojant bendrą atsakomybės sumą už visus per valdybos kadenciją priimtus sprendimus. Sumažintas nuostolių atlyginimas negali būti mažesnis už draudimo sumą, kurią išmokės draudimo bendrovė, jeigu Bendrovė savo lėšomis apdraus/bus apdraudusi valdybos narių civilinę atsakomybę ir padaryta žala bus laikoma draudiminiu įvykiu. Laikyti, kad sprendimai, kurie priimami neturint aiškaus Bendrovei priešingo tikslo ir kuriems pritaria bent 4 valdybos nariai atitinka verslo rizikos sampratą. 

4.2.Bendrovė su valdybos nariais sudaro sutartį dėl valdybos narių atsakomybės ribojimo aukščiau aptartomis sąlygomis.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.  

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus  pateikti neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“ Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti bendrovės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžyje) sekretoriate nuo 7:30 val. iki  16:30 val. Telefonas pasiteirauti: (8 45) 505 508. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į bendrovės sekretoriatą arba siunčiami registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. Paštu pst@pst.lt

Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2021 m. kovo 26 dienos 16 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu iki 2021 m. balandžio 9 dienos 8 valandos gali būti pristatomi (darbo dienomis) į bendrovės sekretoriatą arba išsiunčiami registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys. Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi susirinkime, jei bus gauti bendrovėje iki susirinkimo dienos (2021 m. balandžio 9 d.) 8 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui paskelbus susirinkimo darbotvarkę, ne vėliau kaip susirinkimui pradedant darbą darbotvarkės klausimais.

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami pst@pst.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2021 m. balandžio 9 dienos 8 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu pst@pst.lt. Į pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki  susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neįteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje – http://www.pst.lt. 

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas  įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas  notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu pst@pst.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Jeigu akcininko turimos bendrovės akcijos yra laikomos keliose  vertybinių popierių sąskaitose, akcininkas gali įgalioti po   atskirą   įgaliotinį   dalyvauti  ir  balsuoti  visuotiniame akcininkų   susirinkime  pagal  kiekvienoje  vertybinių  popierių sąskaitoje   laikomų  akcijų  suteikiamas  teises.  Tokiu  atveju akcininko  duoti įgaliojimai galioja vienam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Akcininkas turintis bendrovės akcijų,  įgytų  savo vardu,   bet   dėl   kitų   asmenų  interesų,  prieš  balsuodamas visuotiniame   akcininkų   susirinkime  turi  atskleisti  bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių  ir  jam  pateiktų  balsavimo  nurodymų  turinį ar kitokį paaiškinimą  dėl  sutarto  su  klientu  dalyvavimo  ir  balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais  balsais  gali  balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų.       

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu  AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys į bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo.         

Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.pst.lt meniu punkte „ investuotojams“ visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus pateikta informacija ir dokumentai:

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą; 

- bendras bendrovės akcijų skaičius ir  balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną;

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai,  kurie bus  pateikti susirinkimui;

- bendrojo balsavimo biuletenio forma.

 

Egidijus Urbonas

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503