Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

2018 04 06 Bendrasis balsavimo biuletenis

Akcinė bendrovė “Panevėžio statybos trestas”

P.Puzino 1, Panevėžys

Įm. kodas 147732969

PVM kodas LT477329610

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Susirinkimo data: 2018-04-27, 10.00 val.

 

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

 

Akcininkas: ____________________________________________________________________

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) _____________________________

Akcijų suteikiančių balsų skaičius: _________________________

Darbotvarkė:

1. Audito išvados dėl 2017 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.

2. Bendrovės 2017 m. metinis pranešimas.

3. Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

5. Audito komiteto narių rinkimas.

Susirinkime svarstomų klausimų nutarimų projektai

Akcininko valios išraiška už prieš

Trečiu darbotvarkės klausimu:

Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

   Patvirtinti AB “Panevėžio statybos trestas” konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2017 metus, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

Ketvirtu darbotvarkės klausimu:

Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje –  33 212 224 EUR;

Išmokėti dividendai –         -1 062 751 EUR;

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -  194 450 EUR;

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -  73 316 EUR;

Pervedimai iš rezervų - 0 EUR;

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 EUR;

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso -   32 417 239 EUR;

pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -   0 EUR;

pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 EUR;

pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -   0 EUR;

pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -  981 000 EUR;

pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -   38 890 EUR;

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 31 397 349 EUR. 

Penktu darbotvarkės klausimu:

Audito komiteto narių rinkimas.    

Išrinkti į audito komitetą šiuos narius:  

Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),    

Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),   

Eglę Grabauskienę  

 

Pastabos:

Akcininkas savo valią „už“ ar „prieš“ balsuojamu klausimu išreiškia parašu atitinkamoje grafoje.

                     

Akcininkas (akcininko įgaliotas asmuo):

 

 

________________________________                                                                ______________

(vardas, pavardė)                                                                                                                                               (parašas)                                                

 

 

Viso 2 lapai.