Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Privatumo politika

AB „Panevėžio statybos trestas“ privatumo politika

AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – PST, Bendrovė) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų užsakovams, tiekėjams, partneriams, darbuotojams bei kitiems asmenims (toliau – Duomenų subjektai), kurių duomenys yra tvarkomi Bendrovės. Dėl šios priežasties mes imamės visų būtinų priemonių tam, kad užtikrintume Duomenų subjektų asmens duomenų apsaugą savo veikloje.

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Privatumo politikoje numatytos sąlygos taikomos fiziniams asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje, vykdant komunikaciją su mūsų Bendrove ir kitokiu būdu pateikiant asmens duomenis. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente.

Šioje Privatumo politikoje pateikiame visą informaciją apie tai, kaip mes – PST, veikdami kaip duomenų valdytojai, tvarkome fizinių asmenų duomenis, įskaitant informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus bei teisinius pagrindus, kokie duomenys yra renkami ir tvarkomi Bendrovės, kiek laiko saugomi. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės, duomenų teikimas gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems Privatumo politikoje išvardintais tikslais Bendrovės tvarkomiems asmens duomenims.

Privatumo politika yra parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:  

·        Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB; 

·        2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu nr. XIII-1426; 

·        2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu Nr. IX-2135; 

·        Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos gairėmis. 

Duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra AB „Panevėžio statybos trestas“, juridinio asmens kodas 147732969, adresas P. Puzino g. 1, Panevėžys, Lietuva, telefonas (8~45) 505 503, el. paštas pst@pst.lt . 

Jūsų asmens duomenų gavimas 

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:

·        tiesiogiai iš Jūsų (pvz., sudarant sutartis, teikiant prašymus, rašant el. laiškus Bendrovei, kuriais teikiate Bendrovei savo asmens duomenis);

·        iš viešų duomenų bazių ir informacinių sistemų (pvz., JAR, NTR, Credit info ir kt.);

·        vykdydama vaizdo stebėjimą;

·        iš finansų įstaigų (pvz., Jūsų atliktų mokėjimų informacija);

·        iš draudimo bendrovių;

·        iš kompetentingų valstybės institucijų (pvz., Valstybinės mokesčių inspekcijos, SODRA, kitų institucijų).

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Žemiau pateikiama informacija apima Bendrovės vykdomų duomenų tvarkymo tikslus:

·     tiesioginės rinkodaros vykdymas;

·     darbuotojų, praktikantų atranka ir kandidatų į darbo, praktikos vietą duomenų bazės administravimas;

·     skundų, paklausimų ar užsakymų administravimas;

·     komunikacija elektroniniu paštu;

·     slapukų naudojimas;

·     socialinių tinklų naudojimas;

·     vaizdo stebėjimas;

·     sutarčių sudarymas ir vykdymas.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate mūsų klientas ar išreiškėte savo valią gauti mūsų Bendrovės pasiūlymus, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefoną, bus naudojami tam, kad nurodytais kontaktiniais duomenimis būtų galima Jums pateikti informaciją apie paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su jumis pabaigos. Tiesioginė rinkodara gali būti vykdoma sutikimo arba teisėto intereso pagrindu.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų (naujienlaiškių) atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės kontaktiniais duomenimis.

Darbuotojų, praktikantų atranka ir kandidatų į darbo, praktikos vietą duomenų bazės administravimas 

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo ar praktikos vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą ar praktikos vietą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis dažniausiai trunka ne ilgiau nei keturis mėnesius. Jeigu tokiam savo duomenų tvarkymui neprieštarausite, po atrankos pabaigos Jūsų CV ir kitus pateiktus duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 12 mėnesių tam, kad kilus naujo darbuotojo, praktikanto poreikiui galėtume susisiekti su Jumis ir pakviesti dalyvauti naujoje atrankoje arba pateikti darbo, praktikos pasiūlymą.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu, o po atrankos pabaigos saugosime teisėto intereso pagrindu. Tam tikrus veiksmus taip pat galime atlikti vykdydami teisės aktuose numatytas prievoles. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo. Dėl duomenų saugojimo po atrankos pabaigos galite išreikšti prieštaravimą – tokiu atveju Jūsų asmens duomenis sunaikinsime ir ateityje darbo pasiūlymų neteiksime, nebent savanoriškai dalyvausite naujoje atrankoje arba pakartotinai atsiųsite savo duomenis. Jeigu nesutinkate, kad Jūsų duomenis saugotume po atrankos pabaigos, informuokite apie tai siųsdami mums savo CV bei kitus duomenis, atsakydami į elektroninį laišką arba pasirašydami informavimo formą susitikimo metu.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo. 

Skundų, paklausimų ar užsakymų administravimas 

Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją, paklausimą ar užsakymą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos, paklausimo ar užsakymo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas ar pretenzija bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį, kai šie duomenys nebebus reikalingi tikslui pasiekti. Įprastai toks laikotarpis neviršija 1 metų.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu pateikti duomenis, tačiau, tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, esant galimybei kilti ginčui ar jam kilus) skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Komunikacija elektroniniu paštu 

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, elektroninės komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

·        svetainės funkcionavimą užtikrinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;

·        analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas;

·        funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

-- LENTELE --

Siekiant užtikrinti atitinkamo lygio saugumą tvarkant duomenis, PST yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi: 

·        Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos gairėmis: https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/VDAI_saugumo_priemoniu_gaires-2020-06-18.pdf.

·        ENISA gairėmis: https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-processing.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Socialinių tinklų naudojimas

Mūsų bendrovė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių Like ir Follow naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Vaizdo stebėjimas

Bendrovė patalpų viduje (ties įėjimu į patalpas, sandėlyje, garaže) bei teritorijoje (ties įvažiavimu į teritoriją) vykdo vaizdo stebėjimą turto ir asmenų saugumo užtikrinimo tikslu. Vaizdo stebėjimas vykdomas teisėto intereso pagrindu. Vaizdo įrašai saugomi 30 dienų. 

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite sudarydamas sutartį, taip pat tuos duomenis, kuriuose gausime Jums vykdant sutartį. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir sudaryti su Jumis sutarties.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas arba Jūsų prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas, pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas.

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo sutarties su Jumis pasibaigimo. 

Kam bendrovė gali pateikti jūsų asmens duomenis?

Teisės aktai numato, kad Bendrovė gali naudoti Jūsų asmens duomenis ne tik savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys teisėtai ir pagrįstai gali būti teikiami:

·        Bendrovės grupės įmonėms;

·        viešiems registrams bei informacinėms sistemoms;

·        kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz., Valstybinei mokesčių inspekcijai, SODRA, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Konkurencijos tarybai ir kt.);

·        notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;

·        teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

·        Bendrovę aptarnaujantiems paslaugų teikėjams (pvz., finansinėms įstaigoms, informacinių technologijų (toliau – IT), serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, apskaitos, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams);

·        draudimo ir brokerių bendrovėms;

·        Bendrovės verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.

Kokių asmens duomenų apsaugos principų laikomės? 

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

·        Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

·        Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

·        Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

·        tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

·        Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

·        Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). 

Jūsų teisių įgyvendinimas 

Informuojame, kad Jūs turite šias Duomenų subjekto teises:

·        teisę susipažinti su savo duomenimis, t.y. sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Bendrovė saugo ir kaip jie yra tvarkomi. Tai Jūs galite padaryti pateikę rašytinį prašymą Bendrovei;

·        teisę gauti Bendrovės tvarkomų savo duomenų kopiją (jeigu šie duomenys nereikalauja specialaus apdorojimo);

·        teisę prašyti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti neišsamius asmens duomenis;

·        teisę prašyti Jūsų duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“), t.y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai; 

·        teisę prašyti sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus privalomą saugojimą);

·        teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;

·        teisę į duomenų perkėlimą;

·        atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Bendrovei tvarkyti Jūsų asmens duomenis (toks atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo) ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

·        teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Savo teises galite įgyvendinti šiais būdais: 

  1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą P. Puzino g. 1, Panevėžys, Lietuva, telefonas (8~45) 505 503 arba el. pašto adresu pst@pst.lt. Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba, jei pasirašote fiziniu parašu, prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija patvirtinta notaro, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe. 
  2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu P. Puzino g. 1, Panevėžys, Lietuva, prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe.  

Savo teises galite įgyvendinti ir per atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas privalo pateikti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, informaciją apie Jus: vardą, pavardę, kitus duomenis, kurių pagrindu galėtumėme identifikuoti Jus, taip pat pateikti Jūsų atstovavimą pagrindžiančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro. 

Prašymas turi būti pasirašytas, jame turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti kontaktiniai duomenys, informacija apie tai, kokią iš Duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi Duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.  

Atsakymą į Jūsų prašymą pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.  

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo Duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis anksčiau nurodytais bendrovės kontaktiniais duomenimis.

Kitos Privatumo politikos nuostatos 

Ši Privatumo politika yra neatskiriama Bendrovės patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo politikos dalis. 

Ši Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. birželio 31 d. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jo turinys gali keistis