Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Darbo taryba

AB „Panevėžio statybos trestas“ darbo taryba


2018 m. sausio 15 d. darbą pradėjo pirmoji bendrovės AB „Panevėžio statybos trestas“ darbo taryba. Darbo taryba renkama remiantis visuotine rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Kandidatus į šią tarybą siūlo ir tarybos narius renka bendrovės darbuotojai. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai.

2021 rugpjūčio 6 d. AB „Panevėžio statybos trestas“ įvyko nauji darbo tarybos rinkimai. Vadovaujantis LR darbo kodeksu, bendrovėje buvo renkama 9 narių taryba. Rinkimuose turėjo teisę dalyvauti 548 darbuotojai. Savo teise balsuoti pasinaudojo 369 darbuotojai. Naujai 3 metų kadencijai išrinkti 9 nariai. Darbo tarybos pirmininkė – Sigita Jakubonienė.


AB „Panevėžio statybos trestas“ Darbo Tarybos nariai:

1.   Birutė Varanauskienė.

2.   Egidijus Marozas.

3.   Sigita Jakubonienė.

4.   Jonas Prunskas.

5.   Kęstutis Bakanauskas.

6.   Antanas Narsutis.

7.   Kęstutis Gudonis.

8.   Dainius Smilgys.

9.   Arnoldas Prėnas.


Kontaktai:

AB „Panevėžio statybos trestas“ Darbo Tarybos pirmininkė Sigita Jakubonienė

Tel.: 8 455 05573

Mob. tel.: +370 686 40894 

El.paštas: sjakuboniene@pst.lt


AB „Panevėžio statybos tresto“ Darbo Tarybos darbo veiklos reglamento pagrindinės nuostatos:

•   AB „Panevėžio statybos tresto“ Darbo taryba (toliau – Darbo taryba) – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – AB „PST“) ir jo filialų darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

•   Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, Darbo kodeksu, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.

•   Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų AB „PST“ ir jo filialų darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų ar jų grupių.

•   Darbo taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų.

•   Darbo tarybos nariai pirmajame Darbo tarybos posėdyje visų Darbo tarybos narių balsų dauguma iš savo narių išsirenka Darbo tarybos pirmininką ir sekretorių.

•   Darbo Tarybos pirmininkas šaukia Darbo tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja.

•   Darbo tarybos veiklos forma yra posėdžiai, dalyvaujant tiesiogiai ar elektroniniu būdu (el.paštu). Darbo tarybos pirmininko pasiūlymu, visiems Darbo tarybos nariams sutinkant, Darbo taryba gali priimti sprendimus ir elektroninės apklausos būdu. Elektroninės apklausos būdu kiekvienas Darbo tarybos narys savo valią konkrečiu sprendimo projekto atžvilgiu pareiškia elektroniniu paštu. Darbo tarybos nario nuomonė baluojant elektroninės apklausos būdu išreiškiama atsakant į el. laišką ir balsuojant „Už“ arba „Prieš“ siūlomą sprendimą.

•   Eiliniai Darbo tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per pusę metų. Darbo tarybos pirmininkas inicijuoja eilinių darbo tarybos posėdžių sušaukimą paskirdamas numatomą eilinio darbo tarybos posėdžio datą ir vietą.

•   Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint eiti pareigų – eilinius darbo tarybos posėdžius inicijuoja ir šaukia darbo tarybos pirmininko paskirtas darbo tarybos narys.

•   Neeiliniai darbo tarybos posėdžiai vyksta bet kurio darbo tarybos nario/ių iniciatyva, kai neeilinio posėdžio sušaukimo datai pritaria daugiau 2/3 darbo tarybos narių.

•   Darbo tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Darbo tarybos narių.

•   Darbo tarybos posėdžiai tiesiogiai dalyvaujant ar elektroniniu būdu protokoluojami.

•   Darbo tarybos kvietimu arba pritarimu (pritarus Darbo tarybos narių daugumai) jos posėdžiuose turi teisę dalyvauti darbdavys arba jam atstovaujantys asmenys.

•   Prireikus Darbo taryba į savo posėdžius gali kviesti atitinkamos srities ekspertus.

•   Klausimus svarstymui Darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti Darbo tarybos nariai, darbdavys, darbdavio įgaliotas asmuo ir darbuotojai.

•   Darbdavys, darbdavio įgaliotas asmuo ir darbuotojai prašymus svarstyti klausimą Darbo tarybos posėdyje pateikia elektronine forma arba raštu. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami dokumentai), siūlomas sprendimas. Prašymus priima ir registruoja Darbo tarybos sekretorius. Apie įregistruotą prašymą Darbo tarybos sekretorius nedelsiant informuoja Darbo tarybos pirmininką ir narius.

•   Jeigu prašyme teikiamas svarstyti klausimas nepriklauso Darbo tarybos kompetencijai, Darbo tarybos pirmininkas per tris darbo dienas nuo prašymo įregistravimo, nurodydamas motyvus, gražina prašymą jį padavusiam asmeniui.

•   Jeigu klausimas pateikiamas nesilaikant šio reglamento 25 punkte nustatytų reikalavimų, Darbo tarybos pirmininkas per tris darbo dienas nuo prašymo įregistravimo, nurodydamas motyvus, gali grąžinti prašymą jį padavusiam asmeniui ir paprašyti jį papildyti.

•   Jeigu gautas prašymas yra anoniminis, jis gali būti nesvarstomas.

•   Šio reglamento nustatyta tvarka pateiktus klausimus Darbo tarybos pirmininkas įtraukia į Darbo tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, nusprendžia dėl į posėdį kviečiamų asmenų ir, suderinęs su Darbo tarybos nariais bei į posėdį kviečiamais asmenimis, nustato Darbo tarybos posėdžio laiką ir vietą.

•   Darbo tarybos posėdis rengiamas ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo prašymo svarstyti klausimą Darbo tarybos posėdyje įregistravimo. Jei prašymas grąžinamas jį padavusiam asmeniui, nurodytas terminas skaičiuojamas nuo naujo prašymo įregistravimo datos. Jeigu prašoma prašymą papildyti, nurodytas terminas skaičiuojamas nuo papildyto prašymo įregistravimo dienos.

•   Apie šaukiamo posėdžio Darbo tarybos vietą ir laiką darbdaviui, Darbo tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims pranešama ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, išskyrus atvejus, kai visi sutinka su ankstesne posėdžio data. Į posėdį kviečiamiems asmenims išsiunčiamas posėdžio darbotvarkės projektas.

•   Darbo tarybos posėdžiai paprastai vyksta darbo metu.