Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Darbo taryba

AB „Panevėžio statybos trestas“ darbo taryba


2018 m. sausio 15 d. darbą pradėjo pirmoji bendrovės AB „Panevėžio statybos trestas“ darbo taryba. Darbo taryba rinkta remiantis visuotine rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Kandidatus į šią tarybą siūlė ir tarybos narius rinko bendrovės darbuotojai. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai.

2018-01-05 dieną AB „Panevėžio statybos trestas“ įvyko darbo tarybos rinkimai. Vadovaujantis LR darbo kodeksu, bendrovėje buvo renkama 11 narių taryba. Rinkimuose turėjo teisę dalyvauti 681 darbuotojas. Savo teise balsuoti pasinaudojo 402 darbuotojai. Darbo Taryba išrinkta 3 metų kadencijai

AB “Panevėžio statybos trestas“ Darbo Tarybos nariai:

1.   DSS Tarnybos vyr. specialistas Vilmantas Fijalkauskas – Darbo Tarybos pirmininkas.

2.   Administratorė Birutė Varanauskienė – Darbo Tarybos sekretorė.

3.   Vadybininkė Sigita Jakubonienė.

4.   Dispečeris, DSS specialistas Kęstutis Bakanauskas.

5.   Projektų vadybininkas Jonas Prunskus.

6.   Filialo „Stogas“ Direktoriaus pavaduotojas gamybai Dainius Smilgys.

7.   KADSS skyriaus vadovas Audrius Dilba.

8.   Filialo „Betonas“ vairuotojas – sandėlininkas Egidijus Marozas.

9.   Plataus profilio statybininkas Antanas Narsutis.

10.   Plataus profilio statybininkas Tautvidas Kairys.

11.   Plataus profilio statybininkas Remigijus Šešplaukis

AB “Panevėžio statybos trestas“ atsarginių Darbo tarybos narių sąrašas:

Kandidatai neišrinkti į darbo tarybą, pateko į atsarginių Darbo Tarybos narių sąrašą. Pagal LR Darbo Kodekso 171 str. 11 d., asmenys, esantys atsarginių darbo tarybos narių sąraše, eilės tvarka gali tapti darbo tarybos nariais tuo atveju, kai atsiranda laisva darbo tarybos nario vieta.

Atsarginių DT narių sąrašas:

1.   Vairuotojas, šaltkalvis – remontininkas Arūnas Martinaitis.

2.   Plataus profilio statybininkas Eugenijus Lesauskas.

3.   Sandėlininkas, pagalbinis darbininkas Dmitrij Nikiforov.

Kontaktai:

AB „Panevėžio statybos trestas“ Darbo Tarybos pirmininkas Vilmantas Fijalkauskas

Tel. +370 616 23545

El.paštas darbotaryba@pst.lt


AB „Panevėžio statybos tresto“ Darbo Tarybos darbo veiklos reglamento pagrindinės nuostatos:

•   AB „Panevėžio statybos tresto“ Darbo taryba (toliau – Darbo taryba) – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – AB „PST“) ir jo filialų darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

•   Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, Darbo kodeksu, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.

•   Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų AB „PST“ ir jo filialų darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų ar jų grupių.

•   Darbo taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų.

•   Darbo tarybos nariai pirmajame Darbo tarybos posėdyje visų Darbo tarybos narių balsų dauguma iš savo narių išsirenka Darbo tarybos pirmininką ir sekretorių.

•   Darbo Tarybos pirmininkas šaukia Darbo tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja.

•   Darbo tarybos veiklos forma yra posėdžiai, dalyvaujant tiesiogiai ar elektroniniu būdu (el.paštu). Darbo tarybos pirmininko pasiūlymu, visiems Darbo tarybos nariams sutinkant, Darbo taryba gali priimti sprendimus ir elektroninės apklausos būdu. Elektroninės apklausos būdu kiekvienas Darbo tarybos narys savo valią konkrečiu sprendimo projekto atžvilgiu pareiškia elektroniniu paštu. Darbo tarybos nario nuomonė baluojant elektroninės apklausos būdu išreiškiama atsakant į el. laišką ir balsuojant „Už“ arba „Prieš“ siūlomą sprendimą.

•   Eiliniai Darbo tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per pusę metų. Darbo tarybos pirmininkas inicijuoja eilinių darbo tarybos posėdžių sušaukimą paskirdamas numatomą eilinio darbo tarybos posėdžio datą ir vietą.

•   Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint eiti pareigų – eilinius darbo tarybos posėdžius inicijuoja ir šaukia darbo tarybos pirmininko paskirtas darbo tarybos narys.

•   Neeiliniai darbo tarybos posėdžiai vyksta bet kurio darbo tarybos nario/ių iniciatyva, kai neeilinio posėdžio sušaukimo datai pritaria daugiau 2/3 darbo tarybos narių.

•   Darbo tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Darbo tarybos narių.

•   Darbo tarybos posėdžiai tiesiogiai dalyvaujant ar elektroniniu būdu protokoluojami.

•   Darbo tarybos kvietimu arba pritarimu (pritarus Darbo tarybos narių daugumai) jos posėdžiuose turi teisę dalyvauti darbdavys arba jam atstovaujantys asmenys.

•   Prireikus Darbo taryba į savo posėdžius gali kviesti atitinkamos srities ekspertus.

•   Klausimus svarstymui Darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti Darbo tarybos nariai, darbdavys, darbdavio įgaliotas asmuo ir darbuotojai.

•   Darbdavys, darbdavio įgaliotas asmuo ir darbuotojai prašymus svarstyti klausimą Darbo tarybos posėdyje pateikia elektronine forma arba raštu. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami dokumentai), siūlomas sprendimas. Prašymus priima ir registruoja Darbo tarybos sekretorius. Apie įregistruotą prašymą Darbo tarybos sekretorius nedelsiant informuoja Darbo tarybos pirmininką ir narius.

•   Jeigu prašyme teikiamas svarstyti klausimas nepriklauso Darbo tarybos kompetencijai, Darbo tarybos pirmininkas per tris darbo dienas nuo prašymo įregistravimo, nurodydamas motyvus, gražina prašymą jį padavusiam asmeniui.

•   Jeigu klausimas pateikiamas nesilaikant šio reglamento 25 punkte nustatytų reikalavimų, Darbo tarybos pirmininkas per tris darbo dienas nuo prašymo įregistravimo, nurodydamas motyvus, gali grąžinti prašymą jį padavusiam asmeniui ir paprašyti jį papildyti.

•   Jeigu gautas prašymas yra anoniminis, jis gali būti nesvarstomas.

•   Šio reglamento nustatyta tvarka pateiktus klausimus Darbo tarybos pirmininkas įtraukia į Darbo tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, nusprendžia dėl į posėdį kviečiamų asmenų ir, suderinęs su Darbo tarybos nariais bei į posėdį kviečiamais asmenimis, nustato Darbo tarybos posėdžio laiką ir vietą.

•   Darbo tarybos posėdis rengiamas ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo prašymo svarstyti klausimą Darbo tarybos posėdyje įregistravimo. Jei prašymas grąžinamas jį padavusiam asmeniui, nurodytas terminas skaičiuojamas nuo naujo prašymo įregistravimo datos. Jeigu prašoma prašymą papildyti, nurodytas terminas skaičiuojamas nuo papildyto prašymo įregistravimo dienos.

•   Apie šaukiamo posėdžio Darbo tarybos vietą ir laiką darbdaviui, Darbo tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims pranešama ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, išskyrus atvejus, kai visi sutinka su ankstesne posėdžio data. Į posėdį kviečiamiems asmenims išsiunčiamas posėdžio darbotvarkės projektas.

•   Darbo tarybos posėdžiai paprastai vyksta darbo metu.