Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio 28 d. šaukiamas AB Panevėžio statybos trestas (buveinės adresas Puzino g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.


Susirinkimo vieta – AB „Panevėžio statybos trestas“ posėdžių salė, adresu P. Puzino 1, Panevėžyje.


Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.).


Susirinkimo apskaitos diena - 2016 m. balandžio 21 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).


Teisių apskaitos diena - 2016 m. gegužės 12 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).


Susirinkimo darbotvarkė:

   1. Audito išvados dėl 2015 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.

   2. Bendrovės 2015 m. metinis pranešimas.

   3. Bendrovės 2015 metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

   4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

   5. Audito komiteto narių rinkimas.

   6. AB “Panevėžio statybos trestas” įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimas į išraišką eurais.

   7. AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.


Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.  


Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrov��s interneto tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“ Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti bendrovės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžyje) sekretoriate nuo 7:30 val. iki 16:30 val. Telefonas pasiteirauti: (8 45) 505 508. 


Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti

darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į bendrovės sekretoriatą arba siunčiami registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. Paštu pst@pst.lt


Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2016 m. balandžio 14 dienos 16 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą. 


Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu iki 2016 m. balandžio 28 dienos 8 valandos gali būti pristatomi (darbo dienomis) į bendrovės sekretoriatą arba išsiunčiami registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys. Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi susirinkime, jei bus gauti bendrovėje iki susirinkimo dienos (2016 m. balandžio 28 d.) 8 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui paskelbus susirinkimo darbotvarkę, ne vėliau kaip susirinkimui pradedant darbą darbotvarkės klausimais.

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami pst@pst.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2016 m. balandžio 28 dienos 8 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai. 


Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu pst@pst.lt. Į pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neįteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje – http://www.pst.lt


Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. 


Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu pst@pst.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Jeigu akcininko turimos bendrovės akcijos yra laikomos keliose vertybinių popierių sąskaitose, akcininkas gali įgalioti po  atskirą  įgaliotinį  dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų  susirinkime pagal kiekvienoje vertybinių popierių sąskaitoje  laikomų akcijų suteikiamas teises. Tokiu atveju akcininko duoti įgaliojimai galioja vienam visuotiniam akcininkų susirinkimui.


Akcininkas turintis bendrovės akcijų, įgytų savo vardu,  bet  dėl  kitų  asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame  akcininkų  susirinkime turi atskleisti bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais balsais gali balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų.       


Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys į bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo.             


Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.pst.lt meniu punkte „ investuotojams“ visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus pateikta informacija ir dokumentai:

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą; 

- bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną;

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui;

- bendrojo balsavimo biuletenio forma;

 


Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503