Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai

 2016 m. balandžio 28 d. įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ eilinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai:

 

1. Audito išvados dėl 2015 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.

Informacija išklausyta.

2. Bendrovės 2015 m. metinis pranešimas.

Informacija išklausyta.

3. Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti AB “Panevėžio statybos trestas” 2015 m. konsoliduotą ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinius.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtintas AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

4.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 32 206 158 EUR;

Išmokėti dividendai –              -1 079 100 EUR;

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 328 238 EUR;

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 154 352 EUR;

Pervedimai iš rezervų - 0 EUR;

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 EUR;

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 31 609 648 EUR;

pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -   613 EUR;

pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 EUR;

pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -   0 EUR;

pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -  261 977 EUR;

pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -   65 647 EUR;

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 31 281 411 EUR.

4.2. Iš pelno dalies, paskirtos metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 65 647 EUR skirti 32 823,5 EUR AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos pirmininkui Remigijui Juodviršiui. Įpareigoti valdybos pirmininką Remigijų Juodviršį likusią 32 823,5 EUR pelno dalį, paskirtą metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams, paskirstyti AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariams.

Dividendams paskirti 0,016023 EUR vienai paprastajai AB ”Panevėžio statybos trestas” 0,29 eurų nominalios vertės akcijai.

5. Audito komiteto narių rinkimas.

Išrinkti į audito komitetą šie nariai:

-     Drąsutis Liatukas (kaip nepriklausomą narį),

-     Lina Ragelienė,

-     Regina Sukarevičienė

6. AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimas į išraišką eurais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo nuostatomis, AB „Panevėžio statybos trestas“ vienos akcijos nominalią vertę iš 1 (vieno) lito pakeisti į 0,29 EUR (dvidešimt devynias šimtąsias euro), atitinkamai Bendrovės įstatinio kapitalo dydį išraiška eurais nustatyti 4 741 500 Eur. (keturi milijonai septyni šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai) Eurų padalintų į 16 350 000 (šešiolika milijonų trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.

7. AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

7.1.Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, juos keičiant tik dėl Bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją.

7.2.Įgalioti AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinį direktorių Dalių Gesevičių pasirašyti, naują AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatų redakciją (Priedas) ir atlikti visus privalomus veiksmus, susijusius su priimto sprendimo įgyvendinimu.

 

 

Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503