Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai

2018 m. balandžio 27 d. įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ eilinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai:


1. Audito išvados dėl 2017 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.

Informacija išklausyta.


2. Bendrovės 2017 m. metinis pranešimas.

Informacija išklausyta.


3. Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti AB “Panevėžio statybos trestas” konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2017 metus, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.


4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtintas AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

4.1.Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 33 212 224 EUR;

Išmokėti dividendai –    -1 062 751 EUR;

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 194 450 EUR;

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 73 316 EUR;

Pervedimai iš rezervų - 0 EUR;

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 EUR;

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 32 417 239 EUR;

pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -   0 EUR;

pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 EUR;

pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -   0 EUR;

pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -  981 000 EUR;

pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -   38 890 EUR;

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 31 397 349 EUR.


Dividendams paskirti 0,06 EUR vienai paprastajai AB „Panevėžio statybos trestas” 0,29 eurų nominalios vertės akcijai.


4.2. Iš pelno dalies, paskirtos metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 38 890 EUR skirti 8 390 EUR AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos pirmininkui Remigijui Juodviršiui. Įpareigoti valdybos pirmininką Remigijų Juodviršį likusią 30 500 EUR pelno dalį, paskirtą metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams visuotiniame akcininkų susirinkime, paskirstyti AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariams rašytiniu sprendimu. (Šio sprendimo 4.2. punkte nurodytos sumos yra paskaičiuotos kartu su mokėtinais mokesčiais pagal LR teisės aktus).


5. Audito komiteto narių rinkimas.

Į audito komitetą išrinkti šie rinkti:

-      Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),

-      Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),

-      Eglę Grabauskienę.


Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Informacija